WEŹ UDZIAŁ W JEDYNYM TAK PRAKTYCZNYM FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ!
6 godzin inspiracji i wskazówek

dzięki którym będziesz dokładnie wiedział, jak zmieniające się prawo wpływa na Twoją placówkę

3 stoliki eksperckie
 

przy których można indywidualnie przedyskutować swoje przypadki z naszymi specjalistami

20 gotowych do zastosowania rozwiązań

prezentujemy komentarze prawne wraz ze wskazówkami dotyczącymi wdrażania przepisów, a wszystko omówione przystępnym, zrozumiałym językiem

100% dobrych praktyk
 

rozkładamy na czynniki pierwsze strategie przetestowane w praktyce przez konkretne podmioty

PODCZAS KONGRESU DOWIESZ SIĘ:

jak prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa wdrożyć nowe regulacje z zakresu awansu zawodowego, oceny pracy czy stosunku pracy,

w jaki sposób przygotować się do realizacji nowej podstawy programowej, przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do placówki czy udziału w konkursie w celu uzyskania 100% dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

jaki wpływ na działalność placówki niepublicznej mają zmiany w zasadach dotowania po wejściu w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

jak zmieniło się orzecznictwo sądowe w zakresie rozstrzygania sporów na linii prowadzący placówkę niepubliczną – jednostka samorządu terytorialnego,

jak przygotować się na kontrole organów dotujących oraz egzekwować własne roszczenia w przypadku błędów w wypłacaniu dotacji,

jak ustrzec się nieprawidłowości, które wynikają z nieprecyzyjności i niespójności przepisów oświatowych.

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ KONSULTACJI Z PRAWNIKAMI! – uzyskasz odpowiedź na pytania związane z wszystkimi aspektami działalności szkół i przedszkoli niepublicznych od ekspertów – prawników specjalizujących się w problematyce prawa oświatowego w placówkach niepublicznych, podczas indywidualnych sesji z ekspertem.

Program kongresu
12.10.18
Panel 1.
Praktyczne rozwiązania wybranych problemów w funkcjonowaniu placówki niepublicznej – zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy w roku szkolnym 2018/2019
 • Jak realizować awans zawodowy w placówkach niepublicznych na nowych zasadach (nowe rozporządzenie w sprawie awansu od 1 września 2018 r.)?
 • Ustalanie oceny pracy nauczycieli po zmianach w przepisach (rozszerzony art. 6a KN i nowe rozporządzenia wykonawcze) – jakie będą nowe: kryteria, częstotliwość, skala ocen i obowiązki dyrektora?
 • Nowe zasady realizacji stosunku pracy i naliczania pensum od 1 września 2018 r. – czy wszystkich pracowników trzeba będzie zatrudniać na umowę o pracę, w jaki sposób prawidłowo naliczać pensum nauczycieli specjalistów i nauczycieli niepełnosprawnych?
 • Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do przekształcenia w szkoły ponadpodstawowe od 1 września 2019 r. – jak planować przekształcenie w oparciu o nową podstawę programową i nowe ramowe plany nauczania?
 • Najczęstsze problemy przedszkoli i szkół niepublicznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – organizacja nauczania indywidualnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dzieci i uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – które przepisy obowiązują w placówkach niepublicznych i w jakim zakresie?
 • Jak powinien wyglądać efektywny nadzór pedagogiczny? – praktyczne rozwiązania w zakresie kontroli realizacji podstawy programowej, przestrzegania zasad oceniania, prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej, indywidualizacji nauczania.

Prelegent: Izabela Suckiel

Panel 2.
Dotowane placówki niepubliczne kontra jednostki samorządu – prawo a praktyka – case study
 • Warunki uzyskania dotacji w pełnej wysokości (100%) – obowiązki, uprawnienia i korzyści dla przedszkoli niepublicznych.
 • Jakie zmiany w dotacjach z budżetu państwa znajdą zastosowanie w placówkach niepublicznych (dotacja przedszkolna, podręcznikowa, stypendia i zasiłki szkolne, dotacje na ucznia niepełnosprawnego)?
 • W jaki sposób prawidłowo kwalifikować wydatki poniesione z dotacji, by uniknąć sporów z jednostkami samorządu terytorialnego?
 • Jakich wydatków nie można finansować z dotacji?
 • Błędy w zapisach w uchwałach rad gminy – jakie mogą być konsekwencje dla placówek niepublicznych?
 • Zmiany w orzecznictwie dotyczącym dotacji – kierunek korzystny dla placówek niepublicznych.

Prelegent: Robert Kamionowski

Panel 3.
Jak przygotować się na kontrole w zakresie wydatkowania dotacji w placówce niepublicznej?
 • Uprawnienia organu kontrolującego oraz tryb i zakres kontroli, czyli na co musi być przygotowany dyrektor placówki niepublicznej?
 • Wynagrodzenia finansowane z dotacji – kto i w jakiej wysokości może je otrzymać?
 • Dokumentowanie wydatków finansowanych z dotacji – czy organ kontrolujący może decydować o sposobie opisywania rachunków i faktur?
 • Dotacja niewypłacona na czas lub w zaniżonej wysokości, żądanie zwrotu dotacji – w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń i bronić swoich uprawnień?

Prelegent: Beata Patoleta

Podczas kongresu nasi prelegenci będą udzielali indywidualnych konsultacji przy stolikach eksperckich.

Prelegenci
Izabela Suckiel

Izabela Suckiel

Zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

Robert Kamionowski

Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.

Beata Patoleta

Beata Patoleta

Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących odszkodowań oraz w prawie lokalowym. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawo gospodarcze i administracyjne.

Zobacz wypowiedź eksperta
Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do rzetelnej dyskusji – prelegenci po wykładach udzielą Państwu indywidualnych porad przy stolikach eksperckich.

Skupiamy się na aktualnych zagadnieniach istotnych w funkcjonowaniu oświaty niepublicznej – tak aby wszystkie przedstawione podczas kongresu rozwiązania były w 100% możliwe do wykorzystania w Państwa placówkach.

Swoją wiedzą dzielą się wyłącznie eksperci z wieloletnim doświadczeniem i praktyką – prawnicy na co dzień reprezentujący placówki niepubliczne w sprawach dotyczących dotacji.

Gwarantujemy pakiet praktycznych materiałów do wykorzystania w pracy placówki niepublicznej.

Pakiet uczestnika zawiera:

PRESTIŻOWY CERTYFIKAT

każdy uczestnik konferencji otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

w trakcie warsztatów każdy uczestnik konferencji będzie mógł zasięgnąć porady u największych ekspertów w dziedzinie prawa oświatowego w placówkach niepublicznych

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

z praktycznymi interpretacjami problematycznych przepisów, które będą nieodzowną pomocą w wywiązaniu się z codziennych obowiązków

PREZENTACJE WYKŁADOWCÓW

z wytycznymi na temat poruszanych podczas konferencji zagadnień (zostaną wysłane uczestnikom po konferencji).

Weź udział
Zobacz jak wyglądała ostatnia edycja:
Nowa podstawa programowa w roku szkolnym 2018/2019 – jak się do niej przygotować?

„Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019” to temat przewodni IX Ogólnopolskiego Kongresu Dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, który odbędzie się 12 października 2018 r. w Novotel Airport w Warszawie. Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo:

- Jak prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa wdrożyć nowe regulacje z zakresu awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela czy stosunku pracy?
- Jakie są problemy przedszkoli i szkół niepublicznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (organizacja nauczania indywidualnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, praca z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz które przepisy muszą wdrożyć placówki niepubliczne i w jakim zakresie?
- Jak planować przekształcenie szkół ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe w oparciu o nową podstawę programową i nowe ramowe plany nauczania?


Placówki niepubliczne w obliczu zmian w prawie oświatowym


Podczas kongresu przybliżone zostaną zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy w roku szkolnym 2018/2019. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie będą nowe obowiązki dyrektora oraz jak powinna przebiegać ocena pracy nauczyciela w myśl nowych przepisów. W trakcie sześciu godzin inspirujących wystąpień otrzymają Państwo zastrzyk praktycznych informacji, jak nowe regulacje prawne wpływają na placówki niepubliczne oraz jak zmieniło się orzecznictwo sądowe w zakresie rozstrzygania sporów na linii prowadzący placówkę niepubliczną – jednostka samorządu terytorialnego. Prelegenci poruszą także zagadnienia związane z najczęstszymi problemami przedszkoli i szkół niepublicznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (organizacja nauczania indywidualnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, praca z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wyjaśnią, które przepisy obowiązują w placówkach niepublicznych i w jakim zakresie.


Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy oraz wynikające z nich nowe obowiązki dyrektora


Ogólnopolski Kongres Dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych otwiera panel tematyczny zatytułowany „Praktyczne rozwiązania wybranych problemów w funkcjonowaniu placówki niepublicznej – zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy w roku szkolnym 2018/2019”, który poprowadzi Izabela Suckiel. Specjalistka zajmująca się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych wyjaśni słuchaczom, jakie nowe obowiązki dyrektora wynikają z rozszerzonego artykułu 6a Karty Nauczyciela i nowych rozporządzeń wykonawczych, oraz omówi zagadnienia związane z organizacją nauczania indywidualnego i pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto ekspertka przybliży, jak powinien wyglądać efektywny nadzór pedagogiczny w oparciu o zasady, które wprowadza nowa podstawa programowa oraz jakim nowym kryteriom podlega ocena pracy nauczyciela.


Wydarzenie zamyka panel zatytułowany „Jak przygotować się na kontrole w zakresie wydatkowania dotacji w placówce niepublicznej?”, podczas którego Beata Patoleta omówi szereg zagadnień prawnych związanych z obowiązkami dyrektora placówki niepublicznej, wynikającymi z konieczności dokumentowania wydatków finansowanych z dotacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Organizator:PATRNERZY: